Voolikusüsteemide kontroll ja hooldus

Voolikusüsteem on võimas esmane kustutusvahend, mis peab olema valmis koheseks kasutamiseks. Voolikusüsteemi korrashoiu tagamine on objekti omaniku kohustus.

Tuletõrje veevärki ja voolikusüsteeme tuleb:

 • vaadelda – 1 kord kvartalis,
 • kontrollida – 1 kord aastas juhindudes standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest,
 • Hooldada
  • Vastavalt kontrolli tulemustele,
  • Voolikutele survekatse maksimaalsel töörõhul iga 5 aasta järel.

Väljavõte määrusest „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“:

§ 16. Voolikusüsteemi vaatlus

 1. Omanik vaatab üks kord kvartalis üle voolikusüsteemi seisukorra.
 2. Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, et voolikusüsteem oleks kasutamisvalmis, nähtav, omaks kasutusjuhendit, sellele juurdepääs ei oleks takistatud ning sellel ei oleks nähtavaid defekte, korrosiooni ja lekkeid. Vaatlusel ilmnenud puuduste korral rakendatakse abinõusid puuduste kõrvaldamiseks.

§ 17. Voolikusüsteemi kontroll, hooldus ja andmete säilitamine

 1. Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.
 2. Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.
 3. Isik, kes kontrollib ja hooldab voolikusüsteemi, säilitab andmeid kontrolli ja hoolduse toimingute kohta vähemalt viis aastat pärast kontrolli ja hoolduse teostamist.

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm