Evakuatsiooniskeemide koostamine

Evakuatsiooniskeem on üks osa tulekahju korral tegutsemise plaanist. Siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” sätestab järgmist:

Evakuatsiooniskeem  on hoone korruse või evakuatsiooniala joonis, mis kirjeldab graafiliselt koridoride, trepikodade, ruumide, ukseavade, rõdude, evakuatsiooniteede ja -pääsude, hädaväljapääsude, tulekahju teatenuppude, tuletõrje voolikusüsteemi kappide ja tulekustutite asukohti ning vajadusel muid olulisi tähistusi. Skeem koostatakse iga hoone korruse või evakuatsiooniala kohta, kus töötavad ja võivad viibida inimesed.

 Tuleohutusjuhend

 • Skeemile kantakse vastava tingmärgi abil:
  1. tulekahju teatenuppude asukohad;
  2. tulekustutite asukohad;
  3. tuletõrje voolikusüsteemi kappide asukohad;
  4. evakuatsioonitee;
  5. vajadusel muud olulised tähistused.
 • Kõik skeemil kasutatud tingmärgid peavad olema arusaadavad ja loetavad. Kasutatud tingmärgid ja nende tähendused sõnastatakse skeemil ning vajadusel vähemalt ühes üldkasutatavas võõrkeeles.
 • Evakuatsioonitee tähistatakse skeemil rohelist värvi pideva joonega kuni korruselt või evakuatsioonialast väljuva evakuatsioonipääsuni. Varuevakuatsiooniteed ja hädaväljapääsude juurde viivad teed tähistatakse rohelist värvi katkendjoonega. Evakuatsiooniteed tähistatakse vähemalt kaks korda jämedamalt piirjoonest.
 • Rohelist värvi liikumissuund tähistatakse skeemil evakuatsiooni- või hädaväljapääsu suunas. Liikumissuund märgitakse skeemil hoone evakuatsiooni- või hädaväljapääsude asukohtadesse.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.